Програма розвитку культури і духовності

 

в Херсонській області на 2016 – 2020 роки
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
1.
Ініціатор розроблення Програми
Управління культури обласної державної адміністрації
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Закони України«Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про театри та театральну справу», «Про кінематографію», «Про внесення змін до Закону України «Про кінематографію» та інші закони України щодо підтримки виробництва національних фільмів», спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму  України  від  01   жовтня 2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 952/18247
3.
Розробник Програми
Управління культури обласної державної адміністрації
4.
Відповідальний виконавець Програми
Управління культури обласної державної адміністрації
5.
Учасники Програми
Управління культури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, комунальне підприємство «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради
6.
Терміни реалізації Програми
2016 – 2020 роки
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
Обласний та місцеві бюджети
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
Усього 256905,51 тис. грн, з них коштів обласного бюджету 109032,08 тис. грн
9.
Основні джерела фінансування Програми
Державний, обласний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені чинним законодавством
 
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 
Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення належних умов для доступу громадян до кращих зразків вітчизняного та світового кіномистецтва, творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення.
         Державна політика у галузі культури на регіональному рівні реалізовується   через   мережу   культурно-мистецьких установ, до якої входять 434 заклади культури клубного типу, 469 публічних бібліотек, 2 обласні театри, обласна філармонія, 6 музейних установ, 38 шкіл естетичного виховання, музичне училище та училище культури. У  галузі   культури   та   мистецтва   Херсонщини   працюють  близько 5 тис. осіб.
В області створюються умови для розвитку самодіяльної народної творчості, активізації та вдосконалення роботи клубних і бібліотечних закладів, підвищення рівня виконавської майстерності професійних та аматорських колективів, залучення до участі у колективах дітей та молоді, поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури, в тому числі у сільській місцевості.
На території області налічується 5749 об’єктів культурної спадщини, в тому числі пам’яток археології — 3418, історії — 2259, мистецтва — 72.
Незважаючи на те, що протягом останніх років вжито дієвих заходів для поліпшення умов діяльності галузі, існує багато проблем, розв’язання яких потребує регіональної програмної підтримки та комплексного підходу, спрямованого на координацію діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.
Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури засвідчують, що на сьогодні він залишається складним, зокрема у сільській місцевості. Територіальні громади сільських, селищних рад неспроможні забезпечити в повному обсязі умови для повноцінного культурного обслуговування  мешканців  сільської   місцевості. Так, близько 50% клубних закладів сільської місцевості потребують капітального ремонту,                             40% знаходяться в аварійному стані, 556 закладів культури взагалі не опалюються через відсутність системи теплопостачання.
Залишається складним і становище музейних установ. Сучасні умови вимагають модернізації та впровадження новітніх технологічних процесів в музейній справі.
Становлення бібліотек як регіональних інформаційних центрів неможливе без поповнення фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій та вдосконалення матеріально-технічної бази.
Система кінообслуговування населення знаходиться у стані, що суперечить вимогам, які висуваються до цієї складової кінематографії. Протягом останніх років найбільш гострою залишається проблема доступності кінопослуг для мешканців області, перш за все у районних центрах, невеликих містах та сільській місцевості.
Роль дитячих шкіл естетичного виховання як першого етапу мистецької освіти вимагає суттєвого поліпшення фінансування та матеріально-технічного забезпечення для виконання в повному обсязі типових навчальних планів, що визначають державний стандарт початкової спеціальної мистецької освіти, та здійснення державної атестації навчальних закладів.
Потребує невідкладного вирішення питання розвитку професійного мистецтва: театрального, музичного, образотворчого. Херсонська область не має філармонійної зали, відсутнє приміщення для провадження діяльності творчих спілок і національно-культурних товариств області.
Невирішеним залишається питання проведення реставраційно-ремонтних робіт будівлі обласного Палацу культури, що є пам’яткою історії та архітектури, а також Палацу молоді і студентів.
Фінансової підтримки потребує діяльність обласних відділень національних творчих спілок, що сприятиме підвищенню рівня видавничої, виставкової, гастрольно-концертної діяльності, розвитку творчості як широко відомих за межами області та України діячів галузі, так і обдарованої молоді.    Проблемним питанням залишається відсутність гуртожитку для студентів Херсонського училища культури (де в основному навчаються діти із сільської місцевості) та молодих спеціалістів, які б могли проявляти свої здібності у галузі культури та мистецтв.
Недостатнє бюджетне фінансування та залучення коштів з інших джерел, низький рівень заробітної плати, недостатня кількість професійних фахівців (особливо у сільській місцевості), недосконала система підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтва, зокрема сільської місцевості, вимагають кардинальних змін у програмних підходах та визначенні пріоритетних напрямів розвитку культури, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.
Напружена суспільно-політична ситуація в державі вимагає від органів влади сучасних методів та форм профілактичної роботи, спрямованої на протидію інформаційній пропаганді агресора з метою підтримки миру та стабільності в українському суспільстві, патріотичного виховання молоді та формування почуття національної єдності.
На сьогодні значну увагу необхідно приділяти роботі з військовослужбовцями, зокрема, підтримці їх морального духу, піднесенню престижу військової служби та задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців і членів їх сімей.
Вищезазначені проблеми можливо розв’язати за умови ефективної підтримки з боку органів влади усіх рівнів, поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, виділення коштів на проведення іміджевих і патріотично-виховних культурно-мистецьких заходів.
Це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2016 — 2020 роки.
 
ІІ. Мета Програми
Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури у Херсонській області на 2016 – 2020 роки та спрямована на подальший розвиток національної культури і мистецтва, збереження інфраструктури галузі.
Метою Програми є:
— реалізація в області державної політики щодо розвитку галузі;
         — підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва;
         — створення сприятливих умов для здобуття мистецької освіти, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, розвитку виробничого та творчого потенціалу жителів Херсонщини;
         — забезпечення культурно-дозвіллєвих та інформаційних потреб населення;
         — підтримка і стимулювання інтелектуальних та мистецьких здібностей громадян.
 
ІІІ. Основні завдання та заходи Програми
 
Основними завданнями Програми є:
— збереження національних традицій і звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області;
— забезпечення функціонування обласних закладів культури і мистецтва, проведення ремонтно-реставраційних робіт, їх модернізація та технічне переоснащення;
— забезпечення доступності послуг закладів культури для різних категорій населення, особливо сільського;
— забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення, сприяння розвитку видавничої діяльності;
— створення належних умов для обліку, наукової обробки та збереження  предметів музейного фонду;
— створення умов для доступу громадян до сучасних творів національного кіномистецтва і кіноспадщини;
— розвиток навчальних закладів галузі;
— робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми;
— підтримка професійного мистецтва;
— підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, збереження та розвиток нематеріальної культурної спадщини, національних культурних традицій;
— прискорення інтеграції української культури у світовий культурний простір, формування позитивного іміджу регіону шляхом організації і проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, відкритих обласних, обласних фестивалів, свят, гала-концертів, оглядів, конкурсів, а також налагодження культурно-мистецького співробітництва з регіонами України та зарубіжжя;
— патріотичне виховання молоді та формування почуття національної єдності;
— охорона та збереження культурної спадщини.
Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку.
 
ІV. Очікувані результати, ефективність Програми
 
Виконання Програми дасть змогу:
— підвищити культурний рівень населення;
— створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва в Херсонській області;
— розширити доступ до історико-культурних цінностей регіону;
— поліпшити рівень культурного обслуговування населення;
— забезпечити подальший розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;
— сприяти відродженню і подальшому розвитку традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва;
— поліпшити якість кінообслуговування населення області, забезпечити доступ глядачів до творів вітчизняного і світового кіномистецтва;
— забезпечити повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва;
— активізувати діяльність місцевих осередків національних творчих спілок України та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва із закладами культури та мистецтва області в реалізації спільних програм.
 
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, виходячи з їх фінансових можливостей, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Прогнозні обсяги фінансових ресурсів по роках: (тис. грн)
Рік
Державний бюджет
Обласний бюджет
Інші джерела
Всього
2016
5578,57
12767,05
2191,00
20536,62
2017
37431,91
25171,60
4651,53
67655,04
2018
49132,56
31559,83
4361,00
86889,38
2019
13190,87
22501,30
2630,00
38422,17
2020
22130,00
17032,30
2840,00
43402,30
Всього
127463,90
109032,08
16673,53
256905,51
 
VI. Управління Програмою та контроль за її виконанням
Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюються управлінням культури обласної державної адміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною державною адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань культури, науки, освіти, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму.
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації                                                               В.І.Січова